Regulamin sklepu internetowego

§1[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
Carsticker.pl – https://carsticker.pl od SENSEI-Kotowski Mariusz, Piastowska 4/83, 14-100
Ostróda, NIP: 741-206-30-77.

2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

a. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna,
która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Carsticker.pl.
Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,

b. Sprzedawca – SENSEI-Kotowski Mariusz, Piastowska 4/83, 14-100 Ostróda, NIP:
741-206-30-77,

c. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie
https://carsticker.pl,

d. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik,
który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego
Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z
przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,

e. Konto Użytkownika – konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane
podane podczas rejestracji,

f. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet naklejki na zamówienie, odzież
z nadrukami, folie samoprzylepne, gadżety motoryzacyjne. Powyższe produkty dostępne są
poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów oraz wyrobów na zamówienie lub
personalizowanych.

4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://carsticker.pl,
jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym
Sprzedawcy.

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b
oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@senseiagency.pl.

§2[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI]

1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:

a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,

b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,

c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),

d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,

e. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:
a. rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika,
b. formularza zamówienia,
c. formularza kontaktowego.
3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.

4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez

podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-
mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o

świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany
powyżej.

§3[ZAWIERANIE UMÓW]

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

3. Jeżeli dotyczy to danego produktu, Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia
produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach,

wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na
którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od
rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W
razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.

4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem
Formularza zamówienia (bez rejestracji) lub przy pomocy Konta Użytkownika. Sprzedawca nie
prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie
odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do
zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i płatności za nie.

6. Następnie Klient klika przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, który przekierowuje Klienta na stronę
zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.:
określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i
opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.

7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia
poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” znajdującego się pod podsumowaniem
zamówienia.

8. Kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o
złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia
zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

10. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą
złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy
m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia,
wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych
osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,

b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy
sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

13. W przypadku produktu wykonywanego na zamówienie lub personalizowanego, klient dokonuje
zakupu produktu poprzez Sklep, a następnie przekazuje Sprzedawcy instrukcje dotyczące
zamówienia w formie notatki do zamówienia.

§4[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata),
b. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata),
c. gotówką dostarczycielowi przesyłki z zamówionymi produktami przy odbiorze produktów
(za pobraniem),
d. płatność przy odbiorze osobistym.
2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania
zakupu.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient
dokonał płatności.

§5[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.

2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za
dostawę produktów są podawane w panelu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie
zamówienia.

3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktów:

a. przesyłką kurierską,

b. za pomocą Poczty Polskiej,

c. odbiór osobisty.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony
towar na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, od momentu
uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności).

§6[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie
Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia
od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres:
Piastowska 4/83, 14-100 Ostróda, jak i na adres kontaktowy e-mail: biuro@senseiagency.pl.

4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu
na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed upływem terminu.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu
zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania
oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.

7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części,
zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument
powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to
zrobić w sklepie stacjonarnym.

10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu.

§7[REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA ZA WADY)]

1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i
prawnych.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od
dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić
Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres:
biuro@senseiagency.pl.

3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć
zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a. imię i nazwisko lub firmę kupującego,

b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,

c. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),

d. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru,

e. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,

f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu,
usunięcie wady),

g. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia
wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do
niezasadności reklamacji.

7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację
konsumenta i jego żądanie.

§8[UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH

ZAWODOWYCH]

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z
Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.
2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca
zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie
złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie
odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem
przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub
uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób
przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w
przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w
ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą
rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Prawem
właściwym jest prawo polskie.

§9[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW]

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie,
konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem
sprawy w sądzie powszechnym:
a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o
rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,

b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,

c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych
sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy)
rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów,
a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę
internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w
przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany
te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym
dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania
konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla konsumenta.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 15-02-2022.